KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informujemy, iż:

 1. Administrator Danych Osobowych
  Fundacja Na Rzecz Rozwoju i Promocji Sztuki NEW ERA ART z siedzibą w Krakowie.
  Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez korespondencję elektroniczną (zamektenczyn@gmail.com) lub tradycyjną: Fundacja Na Rzecz Rozwoju i Promocji Sztuki NEW ERA ART, ul. Rynek Główny 27, 31-010 Kraków.
 2. Cele i podstawy przetwarzania
  Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z wykonywaniem przez administratora wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO), w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 lit. f RODO). W przeciwnym wypadku,  zapytamy Państwa o zgodę na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Odbiorcy danych osobowych
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia danych podpisanych
  3. z Administratorem przetwarzają dane osobowe jednak tylko w zakresie niezbędnym do realizacji umowy zawartej z Administratorem,
  4. podmioty realizujące zadania na zlecenie Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank jednak tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zadań.
 4. Okres przechowywania danych
  1. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne nie dłużej niż przez czas określony dla danej kategorii archiwalnej wskazany w przepisach o archiwizacji.
 5. Prawa osób, których dane dotyczą
  Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  6. prawo do wycofania zgody (o ile została ona wyrażona), bez wpływu na przetwarzanie danych przed jej wycofaniem,
  7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych  (adres, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

   W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem.

 6. Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych
  Państwa dane osobowe nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.